oficiální internetové stránky obce

Sedlatice 22
588 56 Telč

607 836 316 (starosta)

Územní plán Sedlatice

Zastupitelstvo obce Sedlatice vydalo ÚZEMNÍ PLÁN SEDLATICE dne 24.2.2022 formou opatření obecné povahy (OOP) č. 1/2022. 

ÚZEMNÍ PLÁN SEDLATICE nabyl účinnosti dne 11.3.2022.

 

Územní plán (ÚP) je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.

Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí, nebo územních souhlasů.

Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s platným územním plánem (§43 odstavec 5 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do čtyř let po vydání ÚP zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období; návrh zprávy může obsahovat pokyny pro změnu územního plánu (§55 zák. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon). 

Změnu ÚP lze navrhnout také před uplynutím této lhůty při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb.

Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít KOORDINAČNÍ VÝKRES (04a a 04b) v kombinaci s textovou částí Územního plánu Sedlatice (up-vyrok.pdf), kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch se stanoveným způsobem využití.


Místa uložení ÚP Sedlatice:

  • Obecní úřad Sedlatice
  • Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování
  • Úřad městysu Nová Říše, stavební úřad 
  • Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

 

Přílohy