Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Historie > Období socialismu

Období socialismu

Po roce 1948 se začíná na venkově po celé naší vlasti s pozvolnou, ale násilnou kolektivizací zemědělství a se znárodňováním soukromých živností. Ze soukromých bednářů jsou nuceni ukončit svou živnost jednotliví řemeslníci. Jako první ze zdejších bednářů končí živnost od 1. 1. 1950 Josef Veselý *1884 z č.p. 20. Další bednář Petr Brychta *1890 z čp. 14 končí živnost od 14. 10. 1952.

Dva zbylí bednáři Bohumil Mátl *1902 z čp. 17 a František Pokorný *1908 z čp. 5 už v roce 1949 se snaží prodloužit a udržet svoje živobytí co nejdéle. Jednotlivé roky dávají vždy 6 měsíců v roce živnosti do klidu. Jako důvod uvádějí malý odbyt bednářských výrobků, protože sezóna začíná až se sklizní zelí. Myslí si, když alespoň na čas přestanou, tak tlak na jejich skončení zeslábne a nebo snad i přestane. Nic to však nebylo platné. Živnosti museli ukončit. František Pokorný ji končí 20.12.1952 a Bohumil Mátl společně s ním.

Na podzim po sklizni roku 1948 bylo provedeno rozparcelování pozemků zdejšího dvora. Přídělové parcelační řízení započalo již v měsíci květnu 1948. Část pozemků zůstala nadále při hospodářském stavení (tj. dvoru) jako podíl pro zaměstnance, kteří ve dvoře bydlí a pozemky obdělávali. Druhá část byla rozdělena mezi jednotlivé uchazeče. Pozemky byly rozměřeny na jednotlivé díly a omezníkovány. Na části jedné role pod dvorem byla zřízena školka podniku Hrazení bystřin, která je státní pro pěstění stromků ze semen.

Dvůr samotný byl rozdělen na tři díly a prodán. Jeden díl Stanislavu Vrátnému, druhý díl Josefu Šnajdrovi a třetí díl deputátníku Houzarovi z Krásonic. K budovám bylo každému prodáno kolem 7 ha pozemků.

Na podzim roku 1950 byl v obci zřízen Státní statek (CSSS) z bývalého dvora novoříšského velkostatku. Všechna pole z druhé parcelace musela být vrácena. Stejně i hospodářské budovy, které byly předtím prodány těmto třem majitelům. Na pozemku státní školky vedle rybníka byla v roce 1952 postavena obytná budova (byt dozorce) a dostala čp. 15. Domek po zemřelém p. Hrůzovi, který měl číslo 15 byl rozbořen a parcelu vlastnil Bohumil Mátl. Proto také volné číslo bylo převedeno na chalupu ve školce.

O zakládání JZD v obci se zachovalo v obecní kronice několik zápisů - 20. 3. 1956 přijeli do zdejší obce tři úředníci ONV z Třeště založit JZD. Přihlásilo se 7 občanů a to: Outrata, Blecha, Šťastný, Novotný, Lazárek, Brychta, Doležal. Druhý den ráno ovšem Novotný a Lazárek přihlášky zrušili. Protože zbylo jenom pět přihlášených nebylo JZD založeno.

Začátkem června se opět někteří občané bezvýsledně pokusili založit JZD.

Další zápis udává: Na jaře 18. 3. 1958 byli pro nesplnění některých zemědělských produktů vyzváni zemědělci Josef Veselý čp. 7, František Blecha čp. 10, Karel Pokorný čp. 9 a František Doležal čp. 6, aby se vyrovnali s povinnými dodávkami. Bylo jim povoleno plnit i náhradními plodinami a nebo zaplatit asi 2 000 Kčs. Protože výzvy neuposlechli, byli dne 14. dubna přiděleni ke Státnímu statku a to s celou usedlostí včetně živého i mrtvého inventáře a všech zásob.

Společně s nimi byl nucen vstoupit po předchozím nátlaku i Cyril Křikava s celou výměrou a živým i mrtvým inventářem.

V souvislosti připojení zemědělců, kteří nestačili plnit dodávky ke Státnímu statku, byli ČSSS dne 21. - 24. 4. zabrány pole a louky. Dlouhé, Kopaniny, Krátké, Noviny, Široké, Malé, Záděrovo a část Kravských. Zemědělcům, kteří zůstali soukromě hospodařit, byly přidělovány pozemky v okrajových částech katastru.

V roce 1959 se po agitování a stálém nátlaku ONV rozhodlo 10 soukromě hospodařících občanů (zemědělců) vstoupit do Čs. státních statků. Byli to: Lazárek čp. 25, Láník čp. 22, Outrata čp. 21, Veselý čp. 20, Chaloupek čp. 19, Houzar čp. 24, Šindelář čp. 12, Brychta čp. 14, Šťastný čp. 26 a Novotný čp. 11. V obci zbylo ještě 6 soukromě hospodařících zemědělců. Byli to: Škorpík č.p. 16, Pokorný čp. 5, Bínka čp. 4, Vystrčil čp. 3, Zamazal čp. 2, Mátl čp. 17.

Tím, že jmenovaní zemědělci vstoupili do ČSSS byla provedena zemědělská úprava půdy. Zemědělcům, kteří se zapojili do ČSSS byl po 1. říjnu převzat hovězí dobytek, krmná základna, osiva, sadba. Každému jmenovanému zemědělci bylo ponecháno jen stavení a 10 arů zahrady.

V říjnu 1960 bylo započato ČSSS se stavbou nového vepřína, který byl postaven na poli před budovou státního statku. Dnem 1. října 1960 vstoupili do ČSSS tito zemědělci: Bohumil Mátl, František Zamazal, František Bínka, Jan Škorpík.

Soukromě zůstali hospodařit pouze František Vystrčil a František Pokorný. Znovu byla provedena úprava zemědělské půdy. Jediným zemědělcem, který zůstal soukromě hospodařit byl v Sedlaticích a i v celém blízkém okolí František Vystrčil čp. 3.

750 let první písemné zmínky o Sedlaticích

František Kozák, Sedlatice 2007