oficiální internetové stránky obce

Sedlatice 22
588 56 Telč

607 836 316 (starosta)

Sčítání lidu, domů a bytů - Kraj Vysočina

Vyvěšeno od: 17.2.2021
Vyvěšeno do: 31.12.2021

Vážená paní, vážený pane, již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V  roce 2021 nastane další opakování této významné události. Důležitou součástí projektu je zapojení obcí při jeho přípravě a provádění, protože bez spolupráce s obcemi se sčítání lidu neobejde. Zapojení obcí je proti minulosti výrazně menší. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v  mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření. Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad. Úkoly obcí vyplývají z  § 14 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Zapojení většiny obcí do příprav sčítání proběhlo již v  první fázi, zaměřené na územní přípravu. Vybrané obce spolupracovaly s  ČSÚ při ověřování referenčních údajů RÚIAN za budovy a  adresy, při došetřování technickoekonomických atributů (TEA) budov, při harmonizaci hranic a  popisu základních sídelních jednotek a  doplňování údajů za bytové domy a byty ve vlastnictví obce. Za Vaši spolupráci velmi děkujeme. Oproti poslednímu sčítání v  roce 2011 se obecní úřady již nebudou muset podílet na dodatečném sčítání obyvatel nesečtených v  řádném termínu a  nebudou muset ani poskytovat veřejné připojení k  internetu pro zájemce o  vyplnění elektronického sčítacího formuláře na úřadě. Úkolem obecních úřadů však bude v průběhu samotného sčítání mezi březnem a květnem 2021 zajistit základní informovanost obyvatel obcí o sčítání na jejich území tím, že na své úřední desce či jiným v místě obvyklým způsobem zveřejní Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice, seznam sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů (včetně případných změn) a adresy a kontaktní údaje kontaktních míst ČSÚ a České pošty. Zatímco Oznámení ČSÚ o Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a adresy a kontaktní údaje kontaktních míst ČSÚ a České pošty Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu, seznam sčítacích obvodů v obci, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů pro jednotlivé sčítací obvody budou dostupné od 6. 3. 2021 v aplikaci České pošty na adrese https://scitani.ceskaposta.cz, kde si bude nutné podklady ke zveřejnění stáhnout či vytisknout. Údaje o sčítacích komisařích budou v průběhu sčítání na stejné adrese průběžně aktualizovány. Připravili jsme pro Vás rovněž stručný informační leták, který přehlednou formou poskytuje základní údaje o sčítání, včetně vysvětlení jeho významu a  průběhu. Chtěli bychom využít Vaší pozice a  komunikačních kanálů, jimiž Vaše obec disponuje, k šíření informací o Sčítání 2021 mezi obyvateli. Žádáme Vás proto o zveřejnění i těchto informací na webu a sociálních sítích, v místních zpravodajích, případně o jejich odvysílání v obecním rozhlase nebo i prostřednictvím místního televizního vysílání. Zmiňovaný informační leták naleznete v příloze tohoto dopisu. Pro aktuální informace o přípravách a průběhu Sčítání 2021 můžete navštívit webové stránky www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail dotazy@scitani.cz nebo využít informační linku Českého statistického úřadu 274 056 789. Předem děkuji za Vaše zapojení a těším se na spolupráci. S pozdravem a přáním hezkého dne,

Přílohy